Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΑΑΣ

Για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Α.Α.Σ, επανακαθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα για όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις διάφορες επιτροπές της Ε.Α.Α.Σ., όπως παρακάτω:
             α.         Για Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, Τομέα Τύπου και την Συντακτική Επιτροπή  της Εθνικής Ηχούς
Υπτγος (ΠΖ) ε.α. Αριστομένης Κράγκαρης, ως Πρόεδρος και
Αντγος (ΠΖ) ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσος,                     
Ανθλγός (ΑΣ) ε.α. Παπαευαγγέλου Κων/νος, ως Μέλη.
   β.         Για το Γραφείο Μελετών τα Μέλη του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
         Ταξχος (ΠΖ) ε.α Χατσίκας Δημήτριος, ως Πρόεδρος και
         Αντγος (Δ) ε.α. Καρανίσας Θωμάς,
Σχης (Ο) ε.α. Μακρής Γεώργιος, ως Μέλη.
            γ.         Υπεύθυνος Τομέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ε.Α.Α.Σ. Υπεύθυνος Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικών Δικτύων
         Ανθλγός (ΑΣ) ε.α. Παπαευαγγέλου Κων/νος, ως κύριος υπεύθυνος
         Ταξχος (ΠΖ) ε.α Χατσίκας Δημήτριος, ως αναπληρωτής του ανωτέρω κυρίου υπευθύνου.
            δ.         Υπεύθυνος για τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Ε.Α.Α.Σ.
         Υπτγος (ΠΖ) ε.α. Αριστομένης Κράγκαρης
            ε.         Υπεύθυνος για το ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα και των Παιδικών Κατασκηνώσεων
         Αντγος (ΠΒ) ε.α. Σταθόπουλος Βασίλειος
          στ.       Υπεύθυνος για Διαχείριση Υλικού και Συντηρήσεως Κτηρίων
         Ανθλγός (ΑΣ) ε.α. Παπαευαγγέλου Κων/νος
         Αλχίας (ΠΖ-ΕΥ) Βασιλάκης Γεώργιος
           ζ.         Για την Τριμελή Επιτροπή Αγοράς και Διαθέσεως Υλικών της Έδρας της Ε.Α.Α.Σ.
         Ανθλγός (ΑΣ) ε.α. Παπαευαγγέλου Κων/νος, ως Πρόεδρος και
         Αλχίας (ΤΘ) Σπύρου Θωμάς,
         Αρχιφύλαξ (ΕΛ.ΑΣ.) Λαμπρακάκη Γεωργία, ως Μέλη.
          η.         Για την Τριμελή Επιτροπή Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των Έργων των Συμβάσεων.
Αντγος (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Κονταρίδης Χρήστος, ως Πρόεδρος και
Υπτγος(ΕΜ) ε.α. Δεβούρος Ιωάννης,
Σχης (Ο) ε.α. Μακρής Γεώργιος, ως Μέλη.
          θ.         Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων ΤΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Υπτγος (ΠΖ) ε.α. Αριστομένης Κράγκαρης, ως Πρόεδρος και
          Αντγος (ΠΖ) ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσος,
          Ανθλγός (ΑΣ) ε.α. Κων/νος Παπαευαγγέλου,
          Αστ.Υδντής (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Ντούφας Χρήστος, ως Μέλη.
            ι.          Οικονομική Επιτροπή

          Αντγος (ΤΧ) ε.α. Ροζής Βασίλειος, ως Πρόεδρος και
Υπτγος (ΕΜ) ε.α. Δεβούρος Ιωάννης,
Ταξχος (ΠΖ) ε.α Χατσίκας Δημήτριος,
Σχης (Ο) ε.α. Μακρής Γεώργιος, ως Μέλη.
  ια.       Επιτροπή Εκδηλώσεων
            Υπτγος (ΠΖ) ε.α. Αριστομένης Κράγκαρης, ως Πρόεδρος και
            Αντγος (ΠΖ) ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσος, ως Πρόεδρος και
  Ανθλγός (ΑΣ) ε.α. Παπαευαγγέλου Κων/νος, ως Μέλη.
           ιβ.       Επιτροπή Ενίσχυσης Αναξιοπαθούντων και Οίκων Ευγηρίας   
             
             Υπτγος (ΠΖ) ε.α. Αριστομένης Κράγκαρης, ως Πρόεδρος και
             Υπτγος (ΕΜ) ε.α. Δεβούρος Ιωάννης,
             Σχης (Ο) ε.α. Μακρής Γεώργιος, ως Μέλη.
           ιγ.        Επιτροπή Αγοράς-Πώλησης, Ενοικίασης Ακινήτων
            Υπτγος (ΠΖ) ε.α. Αριστομένης Κράγκαρης, ως Πρόεδρος και
            Αντγος (Δ) ε.α. Θωμάς Καρανίσας,
            Ταξχος (ΠΖ) ε.α Χατσίκας Δημήτριος,
            Σχης (Ο) ε.α. Μακρής Γεώργιος, ως Μέλη.
            ιδ.        Επιτροπή Εκπροσώπησης Κτηριακών Εγκαταστάσεων Έδρας Ε.Α.Α.Σ. στην Εταιρεία Δχσης Κοινοχρήστων Πολυκατοικίας και συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις.
            Αντγος (ΠΒ) ε.α. Σταθόπουλος Βασίλειος, ως Πρόεδρος και
            Αντγος (Δ) ε.α. Θωμάς Καρανίσας,
  Αντγος (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Κονταρίδης Χρήστος,
            Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Απόστολος Σακαγιάννης, ως Μέλη.

               ιε.        Επιτροπή Καταστροφής Υλικών
            Ανθλγός (ΑΣ) ε.α. Παπαευαγγέλου Κων/νος, ως Πρόεδρος και
            Αντγος (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Κονταρίδης Χρήστος,
            Αρχιφύλαξ (ΕΛ.ΑΣ.) Λαμπρακάκη Γεωργία, ως Μέλη
            ιστ.      Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών για Κάλυψη Αναγκών Έδρας Ε.Α.Α.Σ.
            Υπτγος (ΠΖ) ε.α. Αριστομένης Κράγκαρης, ως Πρόεδρος και
            Σχης (Ο) ε.α. Μακρής Γεώργιος,                      
            Αστ.Υδντής (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Ντούφας Χρήστος, ως Μέλη

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια υβριστικά δεν θα δημοσιεύονται