Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

Υποβολή Αιτήσεων Παραθερισμού για τα ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα.


Υποβολή Αιτήσεων Παραθερισμού  για  τα ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα, Παραθεριστικής Περιόδου Έτους 2018.

Φέρεται  σε  γνώση  των  Μελών της  Ε.Α.Α.Σ.  ότι,  μετά  την  έκδοση  της Διαταγής του ΓΕΣ στις 15 Φεβ 2017,καθώς και της αντίστοιχης της ΑΣΔΥΣ στις 20 Φεβ. 2018, για τον Παραθερισμό  στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα έτους 2018 και τον καθορισμό των Παραθεριστικών Σειρών (Περιόδων) θα αρχίσει η υποβολή αιτήσεων παραθερισμού όπως παρακάτω:

1.         Τόπος Κατάθεσης Αίτησης
α.        Για τα Μέλη που ανήκουν στην ΕΑΑΣ-Κεντρικό θα καταθέτουν την αίτησή τους στα Γραφεία της ΕΑΑΣ, Χαρ Τρικούπη 18 , 1ος Όροφος, Γραφείο Νομικού Συμβούλου (Χώρος Κυλικείου).
β.        Για τα Μέλη που ανήκουν στα Παραρτήματα και που αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο τέσσερα (4), θα καταθέτουν την αίτησή τους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στα Γραφεία των Παραρτημάτων τους.

2.         Χρονικά Όρια
α.        Για τα μέλη που ανήκουν στην Έδρα (Αττικής)
(1)       Ημερομηνία Κατάθεσης Αιτήσεων από 12 Μαρτίου μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 30 Μαρτίου 2018.  Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής, καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή. 
(2)       Ημέρες και Ώρες Υποβολής Αιτήσεων : Από Δευτέρα έως και Παρασκευή κάθε εβδομάδας και από 10:00 – 14:00.
β.        Για τα Παραρτήματα τα χρονικά όρια κατάθεσης των Αιτήσεων στα εν λόγω Παραρτήματα να καθορισθούν από τα αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε αυτά, να περιέλθουν στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΑΑΣ μέχρι την  Τρίτη, 17 Απριλίου 2018.Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, Αιτήσεις που θα περιέρχονται στην ΕΑΑΣ, ασχέτως το πότε απεστάλησαν, δεν θα λαμβάνονται Υπόψη.

3.         Παραλαβή και Έλεγχος Αιτήσεων.
 α.       Η Παραλαβή και ο Έλεγχος όλων των Αιτήσεων θα πραγματοποιείται από τη σχετική Επιτροπή, ορισθείσα από το ΔΣ/ΕΑΑΣ με την υπ’ αριθ. 101/ 08/28 Φεβ 18 απόφασή του.
β.        Για τα Παραρτήματα, η συλλογή, ο έλεγχος και η διεκπεραίωση των αιτήσεων θα γίνει με μέριμνα των ΤΣ αυτών. Οι αιτήσεις  αφού συγκεντρωθούν και θεωρηθούν ενυπόγραφα από τον αντίστοιχο Πρόεδρο, να υποβληθούν συγκεντρωτικά στην ΕΑΑΣ προκειμένου να ελεγχθούν και εγκριθούν από την Αρμόδια Επιτροπή.
4.         Δικαιούμενοι Υποβολής Αιτήσεων για ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα Αττικής είναι όλα τα εγγεγραμμένα τακτικά Μέλη της ΕΑΑΣ (Κεντρικά) και των Παραρτημάτων  Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ηρακλείου, Σαλαμίνας, Ρεθύμνου, Λακωνίας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Ευβοίας και Χανίων, ως ακολούθως:
α.        Τα μέλη της ΕΑΑΣ που ανήκουν στα Παραρτήματα Αργολίδας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Κορινθίας, Μεσσηνίας και Χανίων δικαιούνται να παραθερίσουν μόνο στις Περιόδους 1η, 2η, 10η   και 11η. 
β.        Τα μέλη της ΕΑΑΣ που ανήκουν στα Παραρτήματα Αρκαδίας, Λακωνίας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας δικαιούνται να ζητήσουν να παραθερίσουν όλες τις Περιόδους.
Είναι δυνατόν να φιλοξενηθούν και προαιρετικά μέλη, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν διαθέσιμα οικήματα και δεν υπάρχουν άλλα αναπληρωματικά μέλη για την υπ’ όψη παραθεριστική σειρά.
5.         Η Αίτηση Παραθερισμού υποβάλλεται προσωπικά από κάθε δικαιούχο. Αιτήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία (fax) δεν θα γίνονται δεκτές. Αιτήσεις που προσκομίζονται από αντιπρόσωπο θα πρέπει να έχουν συνημμένη εξουσιοδότηση του δικαιούχου, επικυρωμένη  για το γνήσιο της υπογραφής του, καθώς και Φ/Α του Δελτίου της Ταυτότητάς του ΕΑΑΣ.

6.         Αίτηση Παραθερισμού
Προβλέπονται δύο έντυπα:
α. Για τους Αξκούςε.α. το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΚΟ ε.α.» (ΕΝΤΥΠΟ  Ε.Α.Α.Σ.  ΚΑΑΥ 1).
β.        Για τις Ορφανικές Οικογένειες δηλαδή για τους/τις Συζύγους και τα Τέκνα αποβιώσαντος Αξκούε.α. το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ  ΟΡΦΑΝΙΚΟ ΜΕΛΟΣ» (ΕΝΤΥΠΟ  Ε.Α.Α.Σ.  ΚΑΑΥ  2)
τα οποία θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ. Οι μη χρησιμοποιούντες ηλεκτρονικό υπολογιστή θα μπορούν να παίρνουν αντίτυπα αιτήσεων από τη Γραμματεία της ΕΑΑΣ, αλλά και θα βρίσκουν αντίτυπα στην επιτροπή που θα συγκεντρώνει τις αιτήσεις.
7.         Πριν την επιλογή των Σειρών Παραθερισμού και την δήλωση στην αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι να συμβουλεύονται τον παρακάτω  ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ  ΣΕΙΡΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ. Σε  κάθε  Αίτηση  είναι   δυνατόν να επιλεγούν μέχρι και πέντε (5) διαφορετικές Σειρές  Προτιμήσεως.

ΣΕΙΡΑ
ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ
Πέμπτη, 3 Μαΐου
Τρίτη, 15 Μαΐου
13
130
Πέμπτη, 17 Μαΐου
Τρίτη, 29 Μαΐου
13
130
Πέμπτη, 31 Μαΐου
Τρίτη, 12 Ιουνίου
13
29
Πέμπτη, 14 Ιουνίου
Τρίτη, 26 Ιουνίου
13
29
Πέμπτη, 28 Ιουνίου
Τρίτη, 10 Ιουλίου
13
29
Πέμπτη, 12 Ιουλίου
Τρίτη, 24 Ιουλίου
13
24
Πέμπτη, 26 Ιουλίου
Τρίτη, 7 Αυγούστου
13
24
Πέμπτη, 9 Αυγούστου
Τρίτη, 21 Αυγούστου
13
37
Πέμπτη, 23 Αυγούστου
Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου
13
37
10η
Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου
Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου
13
130
11η
Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου
Τρίτη, 2 Οκτωβρίου
13
130

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στα ΚΑΑΥ των Σχηματισμών, ο αριθ­μός των διατιθέμενων οικημάτων στα Παραρτή­ματα της ΕΑΑΣ, καθο­ρίζεται από τους Σχη­ματισμούς της περιο­χής ευθύνης των οποίων εδρεύουν.
8.         Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι παραθερισμού (εν αποστρατεία, εν ενεργεία, πολιτικός (-ή) υπάλληλος ή ΠΥΣΥ) μόνο ο ένας από τους δύο έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση, πράγμα που δηλώνεται στην αίτηση.

9.         Υποβαλλόμενα με την Αίτηση δικαιολογητικά:
α.         Για εγγάμους: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως.
β.         Για τον αριθμό τέκνων: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως.
γ.         Για προστατευόμενατέκνα:Εκκαθαριστικό της Εφορίας, στο οποίο να αναγράφονται τα υπ’ όψιν τέκνα ως προστατευόμενα.
(1)       Αν αυτά σπουδάζουν (μέχρι και 25 ετών) Βεβαίωση της Σχολής που σπουδάζουν ή Φ/Α της Φοιτητικής Ταυτότητας, με ταυτόχρονη επίδειξη της πρωτότυπης, όπου να φαίνεται η Σχολή, η ημερομηνία έκδοσης και τα προβλεπόμενα έτη σπουδών.
(2)       Αν αυτά είναι άνεργα (μέχρι και 25 ετών): Φ/Α και των δυο όψεων του Δελτίου Ανεργίας,με ταυτόχρονη επίδειξη του πρωτοτύπου. Σε περίπτωση που αυτό έχει λήξει, επισυνάπτεται το πρόσφατο Τριμηνιαίο Αποδεικτικό Ανανέωσης από ΟΑΕΔ (Εκδίδεται ηλεκτρονικά).

δ.         Για Χαρακτηρισμό ως ΑΜΕΑ του αιτούντος ή της Συζύγου του ή του Τέκνου:
Νόμιμα επικυρωμένου Φ/Α της Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γνωμάτευση) από το αρμόδιο ΚΕ.Π.Α (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) ή της Γνωμάτευσης (Αναπηρίας) από την ΑΣΥΕ (Ανωτάτητου Στρατού Υγειονομική Επιτροπή),στην οποία να  φαίνεται ότι το συγκεκριμένο μέλος έχει αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης, λόγω των παθήσεών του και επί πλέον αναπηρία 67 % και άνω.
Αν το ποσοστό αναπηρίας είναι άνω του 67 % και κάτω του 80 % και δεν υπάρχει αναφορά στο θέμα της Αυτοεξυπηρέτησης τότε το αναφερόμενο μέλος δεν θεωρείται ΑΜΕΑ.
Αν το ποσοστό αναπηρίας είναι άνω του 80%, τότε, σύμφωνα με τη Φ.753/ 608/ 4479.4462/ Σ.1944/ 14 Ιουλ 16/ ΑΣΥΕ,  το μέλος θεωρείται ΑΜΕΑ, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία στην υποβαλλόμενη γνωμάτευση υπάρχει παρατήρηση ότι το άτομο «Δεν χρήζει βοηθείας και συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου».
Οι υποβαλλόμενες γνωματεύσεις πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως, ή να αναγράφουν «εφ’ όρου ζωής».
ε.         Για Λουτροθεραπεία (μόνογια τα στελέχη ε.α.): Γνωμάτευση εντός του τρέχοντος έτους (2018) από Στρατιωτικό Νοσοκομείο, θεωρημένη από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του Νοσοκομείου, όπου να αναγράφεται ότι συνιστάται ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ για βελτίωση της Υγείας του.
στ.       Για Μονογονεϊκή Οικογένεια:
(1)       Περίπτωση Χηρείας: Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η Κατάσταση της Χηρείας.
(2)       Περίπτωση Διαζυγίου ή Ακύρωσης του Γάμου: Αντίγραφο Δικαστικής Απόφασης με την οποία ανατέθηκε η επιμέλεια των Τέκνων του (της).
(3)       Περίπτωση της Άγαμης Μητέρας με Ανήλικο Τέκνο: Πιστοποιητικού Οικογενειακής Καταστάσεως.
ζ.         Για Πολύτεκνη Οικογένεια (τέσσερα τέκνα έως 18 ετών και,αν σπουδάζουν,έως 24 ετών): Πιστοποιητικό Οικογενειακής.

10.      Διάφορα.
α.        Οι υποβαλλόμενες Αιτήσεις θα πρωτοκολλώνται και θα δίδεται αποδεικτικό παραλαβής στον αιτούντα.
β.        Κατόπιν θα ελέγχονται για την ορθότητα των δηλουμένων στοιχείων από το τμήμα Μητρώου της ΕΑΑΣ.  
γ.         Οι συνάδελφοι που φέρουν επίτιμο τίτλο για θέση Φρουράς Αττικής και επιθυμούν να παραθερίσουν στο ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ και όχι στην ΕΑΑΣ.
δ.         Οι λοιποί συνάδελφοι που έχουν επίτιμο τίτλο για θέση εκτός Φρουράς Αττικής και επιθυμούν να παραθερίσουν στο ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα, δεν θα κάνουν χρήση της ιδιότητάς τους ως επίτιμοι, θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην ΕΑΑΣ και θα μοριοδοτούνται απ’ αυτή.
ε.         Σε περίπτωση που κάποιο Μέλος δεν επιθυμεί να παραθερίσει στην Περίοδο που επιλέχθηκε, θα πρέπει να το γνωστοποιήσει στην ΕΑΑΣ εγγράφως,ή ηλεκτρονικά, τουλάχιστον έξι (6) ημέρεςπριν την έναρξη της υπ’ όψη παραθεριστικής Σειράς, αλλιώς θα θεωρηθεί ότι παραθέρισε και κατά συνέπεια θα έχει αρνητικά μόρια για το έτος 2019.
δ.         Ενστάσεις επί των Αποτελεσμάτων μπορούν να κατατεθούν στην ΕΑΑΣ εγγράφως μέσα σε 15 ημέρες  από την ημερομηνία που αυτά θα ανακοινωθούν. Μετά την παρέλευση 15 ημερών, ενστάσεις δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα δίδεται απάντηση.

11.      Κριτήρια Επιλογής και Μοριοδότησης.
α.        Σχετικά Έγγραφα:
(1)       Η από 31 Μαρτίου 1981 απόφαση ΥΕΘΑ ( Αριθμ ΦΕΚ 181Β).
(2)       Η από 3 Ιουνίου 2011 απόφαση ΥΕΘΑ ( Αριθμ ΦΕΚ 1139 Β).
(3)       Παγία Δγη ΓΕΣ 9-24/2009.
(4)       Η από 26 Αυγ 2013  απόφαση ΥΦΕΘΑ ( Αριθμ ΦΕΚ 2158,Β).
β.        Η μοριοδότηση και η επιλογή θα γίνει αφού ληφθούν υπ’ όψη τα κριτήρια των παραπάνω (2) και (4) σχετικά και οι αποφάσεις του ΔΣ/ΕΑΑΣ.
γ.         Οι ειδικές κατηγορίες θα επιλεγούν για παραθερισμό κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας, ανεξαρτήτως μοριοδότησης, σύμφωνα με το παραπάνω (2) σχετικό. Τα ανήκοντα στις παραπάνω κατηγορίες Μέλη, θα καταλάβουν μέχρι το 50% των διατιθεμένων οικημάτων στις σειρές 3η,4η,5η,6η ,7η ,8η  και 9η, κατόπιν απόφασης του ΔΣ της ΕΑΑΣ. Σε αυτή την περίπτωση όταν ο αριθμός των αιτούντων για παραθερισμό από τις Ειδικές Κατηγορίες, είναι μεγαλύτερος από το 50 % των διατιθεμένων για αυτές Οικήματα (θέσεις), τόσο συνολικά όσο και ανά παραθεριστική Σειρά, τότε εφαρμόζεται το σύστημα μοριοδότησης όπως και στους υπόλοιπους. Προς τον σκοπό αυτόν δημιουργείται μια ξεχωριστή κατάσταση μόνο με  αυτούς που ανήκουν σε αυτή την Κατηγορία, με φθίνουσα ταξινόμηση ώστε οι διατιθέμενες θέσεις να καλύπτονται από αυτούς που έχουν τα περισσότερα Μόρια σε συνδυασμό με τις επιλογές προτίμησης παραθεριστικής σειράς ενός εκάστου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τονίζεται ότι δεν θα διατεθεί οίκημα σε κανένα μέλος της ΕΑΑΣ, εάν δεν έχει υποβάλει αίτηση Παραθερισμού, ούτε και στις παραθεριστικές σειρές χαμηλής προτιμήσεως, ακόμη κι αν υπάρχουν κενά οικήματα!
δ.         Κατά τη διάρκεια του παραθερισμού απαγορεύεται η διατήρηση κατοικιδίων ζώων, πλην ωδικών πτηνών, τόσο από τους παραθεριστές, όσο και τους επισκέπτες τους.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια υβριστικά δεν θα δημοσιεύονται