Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018

Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής των ΒΟΕΑ μηνών Σεπτ-Οκτ έτους 2017, ανακοινώνει τα εξής :
          α.  Για όσους υπέβαλαν αίτηση τον μήνα Νοέμβριο  του έτους 2017, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους , << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>>το  αργότερο  μέχρι 19-03-2018 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 20-03-2018.
          β. Για όσους υπέβαλαν αίτηση τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2017, θα επακολουθήσει ανακοίνωση εντός του Απριλίου 2018.
          γ. Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει  καθυστερήσεις στις  πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.
Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562 Αθήνα
Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

Ορφανικές οικογένειες: Παρανόμως παρακρατηθείσες κρατήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωρίζεται στα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. που ανήκουν στις ορφανικές οικογένειες ότι μπορούν να υποβάλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  (ΓΛΚ) ή στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, τη παρακάτω αίτηση που αφορά στις παρανόμως παρακρατηθείσες  κρατήσεις.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσέλευση στο ΓΛΚ και για αποφυγή ταλαιπωριών, είναι δυνατή η αποστολή του αιτήματος με συστημένη  επιστολή στο ΓΛΚ/Τμήμα Στρατιωτικών Συντάξεων,  στη Διεύθυνση Κάνιγγος 29  Αθήνα, ΤΚ 10682 .
Δείτε και τυπώστε από εδώ την αίτηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή ορισμένες αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (πρώην ταμεία),αγνοούν τη διαδικασία παρατίθεται η παρακάτω εγκύκλιος, την οποία πρέπει να την εκτυπώσετε και να τους την δείχνετε. 
Αριθμ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 55441/2985/2017 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4501/2017 (Α'178) - (Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4501/2017 (Α'178))
ΑΘΗΝΑ, 23 / 11 / 2017
Αρ. Πρ. Φ. 80000/οικ. 55441/2985
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ:Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:10110 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2131516785 - 2103368101
ΦΑΞ:2103368124
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Ελ. Γεωργούντζου
E-MAIL:asfasth@ypakp.gr
 
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4501/2017 (Α'178)
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 178 τ. Α' δημοσιεύτηκε ο νόμος 4501/2017 «Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις» όπου στις διατάξεις του άρθρου 2 ορίζεται ότι τα ποσά που παρακρατήθηκαν, για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων, από τις συντάξεις που καταβλήθηκαν κατά το διάστημα από 1/1/2012 έως 30/6/2016 και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής, χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/2011 (Α'226), 4051/2012 (Α'40) και 4093/2012 (Α'222) και της κ.υ.α. 476/2012 (Β'499) επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους. Τα ως άνω ποσά που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης θα καταβληθούν με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017.
Ειδικά για περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων κατά το ανωτέρω διάστημα, τα ποσά που παρακρατήθηκαν αποδίδονται στους νόμιμους κληρονόμους, μετά από αίτησή που υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ    

-Εκεί που παρατηρείται ασυνεννοησία είναι στα δικαιολογητικά που ζητά ο κάθε φορέας με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται αδίκως οι συνάνθρωποι μας. Έτσι έχουμε:
α. Το ΓΛΚ ζητά μόνον την αίτηση σε όσους και όσες είτε παίρνουν σύνταξη από εκεί, είτε έχουν κάνει αίτηση μεταβίβασης σύνταξης εκεί. Ζητά το πιστοποιητικό εγγύτερων ή πλησιέστερων συγγενών όταν ο/η αιτών/ούσα κληρονόμος δεν παίρνει σύνταξη από το ΓΛΚ.
β. Οι υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ανά την Ελλάδα ζητούν, άλλες όλα και άλλες ορισμένα εξ αυτών, ως δικαιολογητικά τα παρακάτω:
(α) Πιστοποιητικό πλησιέστερων ή εγγυτέρων συγγενών (Οικείος δήμος ή μέσω ΚΕΠ).
(β) Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς (Πρωτοδικείο).
(γ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης (Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο).
(δ) Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης ή μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος (Πρωτοδικείο).
(ε) Εξουσιοδότηση όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κληρονόμοι.
(στ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου (Οικείος δήμος ή μέσω ΚΕΠ).
Σημείωση: Για την έκδοση των πιστοποιητικών (β), (γ) και (δ) απαιτείται παράβολο μεγαροσήμου κόστους 5,5 ευρώ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ - ΠΡΟΤΑΣΗ: Μία τηλεφωνική επικοινωνία για επιβεβαίωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ είναι μία πολύ καλή κίνηση από μέρους των ενδιαφερομένων. 

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018

Απάντηση ΜΤΣ σε αιτήσεις μερισματούχων του σχετικά με κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης


Κατόπιν κατάθεσης αιτήσεων μερισματούχων του ΜΤΣ, με τις οποίες αιτούνται την επιστροφή ποσών ως μη ορθώς παρακρατηθέντων, σας γνωρίζουμε ότι, το μέρισμα που χορηγεί το Ταμείο μας δεν υπόκειται σε κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, δεν παρακρατείται Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011 και δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 4387/2016.

Συνεπώς δεν υφίσταται ζήτημα επιστροφής αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών.

Ταξχος Αθανάσιος Δημητριάδης
Γενικός Δντής

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018

Συνεστίαση 16ης Φεβρουαρίου 2018

Την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου έγινε στη ταβέρνα «Τα Παλιά Κιούπια» συνεστίαση  των μελών και των φίλων του Παραρτήματος Ναυπλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού.


Παρευρεθήκαμε 116 άτομα, είδαμε φίλους, συναδέλφους, φάγαμε, ήπιαμε, μιλήσαμε, γελάσαμε, χορέψαμε. Ήταν μια πολύ όμορφη και ζεστή βραδιά.

Τα μέλη του Συμβουλίου του Παραρτήματος θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους παρευρέθηκαν.     Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018

Οργάνωση Συνεστίασης

Το Παράρτημα Ναυπλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού οργανώνει συνεστίαση με ζωντανή μουσική για τα μέλη και όσους άλλους φίλους επιθυμούν να διασκεδάσουν μαζί μας.

Η συνεστίαση θα γίνει στο κέντρο «ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΚΙΟΥΠΙΑ» (Πυργιώτικα) την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 21:00 και το κόστος είναι 15€ ανά άτομο.

Η κράτηση θέσεων θα γίνεται με την παραλαβή των προσκλήσεων και μέχρι 13  Φεβρουαρίου το μεσημέρι από το γραφείο του Παραρτήματος τις ημέρες και ώρες λειτουργίας (Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 10:00-13:00) ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως στα τηλέφωνα 2752029037 & 6976657515 Οικονόμου Κων/νος


(Η τιμή περιλαμβάνει πλήρες μενού, κρασί και αναψυκτικά)

Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018

ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΓΕΣ

1ο. Video στο οποίο, το προσωπικό του Στρατού Ξηράς, περιγράφει τι σημαίνει γι’ αυτό, ο Στρατός.
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Οπλίτες Θητείας, Πολιτικό Προσωπικό, Εθνοφύλακες και Έφεδροι και Σπουδαστές ΣΣΕ και ΣΜΥ, επιβεβαιώνουν ότι ο Στρατός Ξηράς διέπεται από αρχές και αξίες, με κυρίαρχη τη φιλοπατρία και την υπερηφάνεια για το έργο μας. 
Για όλους εμάς, ο Στρατός δεν αποτελεί απλώς το επάγγελμα που διαλέξαμε στη ζωή μας, αλλά ένα λειτούργημα και έναν τρόπο ζωής, σκληρό, δύσκολο...
 2ο. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.
Εκδήλωση για την έναρξη των δράσεων για τα 190 χρόνια συνεχούς προσφοράς της στην Πατρίδα.
Μία εκδήλωση αντάξια της Ιστορίας της Σχολής, του αρχαιότερου εκπαιδευτικού ιδρύματος της νεώτερης ιστορίας της Ελλάδας, που συνεχίζει να εκπληρώνει απόλυτα αυτό που όρισε ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας για τους Ευέλπιδες: «Καλή Ελπίδα του Έθνους». 

ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι
Απευθύνομαι σε σας προς οικονομική στήριξή μου για τους παρακάτω λόγους:
Η σύζυγός μου έχει κριθεί ανάπηρη με ποσοστό αναπηρίας 67% από την Υγειονομική Επιτροπή του ΙΚΑ Αλεξ/πολης και είναι αποκλειστική κυρία ενός οικοπέδου μετά παλαιού κτίσματος εντός αυτού, που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη και αποτελεί το μοναδικό περιουσιακό μας στοιχείο. Αυτό το σπίτι που ήταν μη κατοικήσιμο αποφάσισα να επισκευάσω με τα χρήματα από το δικό μου εφάπαξ για να εγκατασταθεί η οικογένειά μου. Αποφάσισα να εκτελέσω ο ίδιος την εργασία που μπορούσα στα πλαίσια περιορισμού της δαπάνης μου και να αναθέσω τις υπόλοιπες εργασίες, που δεν γνώριζα να εκτελέσω ο ίδιος, σε εργολάβο, αναλαμβάνοντας το κόστος τους. Ανέθεσα στο τέλος του 2014 σε εργολάβο έπειτα από συμφωνία μαζί του, εργασίες επισκευής στέγης, βαψίματος εσωτερικά και εξωτερικά της οικίας. Αυτός ήταν ο υπεύθυνος για τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στο έργο και για την άδεια που θα εξέδιδε, αφού αυτός επέλεγε το προσωπικό και μεταξύ αυτών έναν αλλοδαπό (τα ονόματα στη διάθεση της εφημερίδα), με βάση τις γνώσεις του καθενός και την εμπειρία του για την κάθε εργασία, τον κατάλληλο χρόνο έναρξης της εργασίας αφού λάμβανε υπ' όψιν του τις καθημερινές αλλαγές λόγω της εποχής στις κλιματολογικές συνθήκες, ώστε να εξασφαλισθεί η αρτιότητα του έργου και η προστασία των εργαζομένων. Δυστυχώς κατά την εργασία αντικατάστασης των κεραμιδιών στη σκεπή έπεσε ο αλλοδαπός που εκτελούσε την εργασία και σκοτώθηκε.
Με αφορμή την άσκηση αγωγής για είσπραξη αποζημίωσης από την σύζυγο του θανόντα που ενεργούσε......... Διαβάστε περισσότερα 

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018

Επιμνημόσυνη Δέηση στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο Ναυπλίου

Γνωστοποιούμε στα μέλη και στους φίλους μας ότι στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο Ναυπλίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων Αξιωματικών και Οπλιτών στους αγώνες του Έθνους.  


Όσοι επιθυμούν μπορούν να παραστούν στην παραπάνω εκδήλωση

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018

Ορκωμοσία Ν/Σ 2018 Α’ ΕΣΣΟ

Γνωστοποιούμε στα μέλη ότι στο ΚΕΜΧ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 η ορκωμοσία της 2018 Α’ ΕΣΣΟ.  


Όσοι επιθυμούν μπορούν να παραστούν στην παραπάνω εκδήλωση

Η Ε.Α.Α.Σ. καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις

Η Ε.Α.Α.Σ. καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις των «γνωστών – αγνώστων» που τα ξημερώματα Σαββάτου 3 Φεβρουαρίου 2018 επετέθησαν με γκαζάκια στο Παράρτημα της ΕΑΑΣ στη Ξάνθη και την επομένη ημέρα, 4 Φεβ.2018, έγραψαν συνθήματα στην έδρα της ΕΑΑΑ στην Αθήνα αντίστοιχα.
Το μπαράζ των επιθέσεων αυτών στις Ε.Α.Α. δεν έχει προηγούμενο, καταδεικνύει δε την παντελή έλλειψη ασφάλειας που επικρατεί στη χώρα μας και τη στοχοποίησή μας.
Η Ε.Α.Α.Σ. καλεί τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα  μέτρα για τη προστασία των  Ε.Α.Α. πριν να είναι αργά και πέρα των υλικών ζημιών, θρηνήσουμε και ανθρώπινα θύματα.
Τονίζουμε δε προς πάσα κατεύθυνση ότι τίποτα δεν μας πτοεί και θα συνεχίσουμε το δίκαιο αγώνα μας για τα θέματα που μας απασχολούν και την επιτέλεση του Εθνικού έργου μας. 
                                 
                                                                              Εκ του ΔΣ της ΕΑΑΣ

Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ E.A.A. (EAAΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ)

1.-Μετά από τις προσφυγές των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών στο τριμελές Συμβούλιο συμμόρφωσης με τις Αποφάσεις του ΣτΕ ,για την μη συμμόρφωση της Διοίκησης με προηγούμενες Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ , που έκρινε αντισυνταγματικές τις μειώσεις μισθών και συντάξεων των Ν.4093/12 και 4307/14 , το εν λόγω όργανο , αφού συνήλθε υπό την προεδρία του Προέδρου του ΣτΕ κ. Ν. Σακελλαρίου , με τις Αποφάσεις του 3 και 4/2018 έδωσε περιθώριο 8 μηνών στην Διοίκηση να αποκαταστήσει τους μισθούς και τις συντάξεις των στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α. στο καθεστώς της 31-07-2012 και να επιστρέψει αναδρομικά περιόδου 1/8/12-1/1/17.

2.-Οι Αποφάσεις 3 και 4/18 καταρρίπτουν την επιχειρηματολογία ότι με τον Ν.4307/14 τελείωσε η επαναφορά των συντάξεων στο καθεστώς της 31-07-2012 , γιατί και το ΣτΕ αλλά και η τριμελής Επιτροπή συμμόρφωσης έχουν εξετάσει και έχουν κρίνει ως αντισυνταγματικό και τον Ν.4307/14.
3.-Καλούμε την Κυβέρνηση και ειδικά των Υπουργό Οικονομικών επιτέλους να συμμορφωθεί με τις Αποφάσεις του ΣτΕ , γιατί αλλιώς παραβιάζει την παράγραφο 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος.
4.-Δηλώνουμε ότι ο δικαστικός και όχι μόνον αγώνας μας θα συνεχισθεί μέχρι την τελική και ολοκληρωτική δικαίωσή μας.
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Το Παράρτημα Ναυπλίου στο συλλαλητήριο της 4ης Φεβρουαρίου 2018

Την 04 Φεβρουαρίου 2018 το Παράρτημά μας συμμετείχε στο συλλαλητήριο για την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας στην Αθήνα, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Παραρτήματα της Σπάρτης και της Τριπόλεως. 


(Ευχαριστούμε την κα ΒΑΛΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ, δημοσιογράφο Αρκαδίας, για την παροχή των φωτογραφιών)


Απόφαση - «τελεσίγραφο» ΣτΕ προς κυβέρνηση: Εντός 8 μηνών τα αναδρομικά των ενστόλων

Μέσα σε οκτώ μήνες, οφείλει η κυβέρνηση, σύμφωνα με αποφάσεις που εξέδωσε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, να αναπροσαρμόσει μισθούς και συντάξεις για όλους τους ενστόλους, με βάση τις αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου, που έχει κρίνει, ότι οι περικοπές στο πλαίσιο των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής κατά τα προηγούμενα χρόνια, ήταν αντισυνταγματικές.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας με τρεις σημερινές αποφάσεις του, τις οποίες εξέδωσε με πρόεδρο τον πρόεδρο του ΣτΕ Νικόλαο Σακελλαρίου, θέτει ως ανώτατο όριο τους οκτώ μήνες στην κυβέρνηση να αναπροσαρμόσει μισθούς και συντάξεις για τους ενστόλους, αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς και στρατιωτικούς, εν ενεργεία και συνταξιούχους, στα επίπεδα που ήταν τον Αύγουστο του 2012, όπως άλλωστε έχουν κρίνει σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ.
Σε περίπτωση, που η κυβέρνηση, το αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών δεν εφαρμόσει τις αποφάσεις του ΣτΕ για τα μισθολογικά των ενστόλων, τότε θα επιβληθεί από το ανώτατο δικαστήριο στο κράτος πρόστιμο, το οποίο, ............. Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Α.Α.Σ. ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Πραγματοποιήθηκε στις 04 Φεβ..2018 στην Αθήνα, μεγαλειώδες συλλαλητήριο σχετικά με την ονομασία του κρατιδίου των Σκοπίων.
Η Ε.Α.Α.Σ. συμμετείχε με το Δ.Σ. και με Παραρτήματά της .
Το μήνυμα στάλθηκε  και ευελπιστούμε ότι έγινε κατανοητό .
                                  Εκ της Ε.Α.Α.Σ.
 
 
 
 
 
 

Χαιρετισμός του Προέδρου της Ένωσης Αντγου εα Βασιλείου Ροζή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  14/18                                                   ΑΘΗΝΑ, 05/02/2018
Γνωρίζεται στα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. ο σύντομος χαιρετισμός του Προέδρου της Ένωσης Αντγου εα Βασιλείου Ροζή, στο συλλαλητήριο της 04 Φεβ. 2018, ως εκπρόσωπος των Ε.Α.Α.( ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ)
Καλησπέρα Ελληνίδες Έλληνες.
Σας μεταφέρω το χαιρετισμό των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών του ΣΤΡΑΤΟΥ – ΝΑΥΤΙΚΟΥ και ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, τους οποίους έχω τη τιμή να εκπροσωπώ σήμερα, καθώς και την αδιαπραγμάτευτη θέση μας για την ονομασία του κρατιδίου των Σκοπίων στο να μη περιέχεται η λέξη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ σε οποιαδήποτε γλώσσα και για καμιά χρήση.
Εδώ στην Αθήνα τη Πρωτεύουσα της ΕΛΛΑΔΟΣ κτυπά σήμερα η καρδιά του Έθνους μας, η καρδιά της Πατρίδας μας, της Μακεδονίας μας. Και από εδώ, όλοι εμείς στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους ότι:
Δεν είναι αντικείμενο συναλλαγής η ιστορία
Δεν είναι αντικείμενο συναλλαγής η Εθνική μας ταυτότητα
Δεν χαρίζεται, ούτε χρησιμοποιείται ούτε παραδίδεται και προφανώς δεν είναι αντικείμενο κλοπής.
Η ταυτότητα της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μας ανήκει.
Ανήκει σε όλους τους ΕΛΛΗΝΕΣ γιατί η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ.
Καλούμε την Ελληνική κυβέρνηση και όλα τα κόμματα του Ελληνικού κοινοβουλίου
να αντιληφθούν τη κρισιμότητα της κατάστασης
να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων
να ορθώσουν Εθνικό ανάστημα
να μη δεχθούν σε καμιά περίπτωση ονομασία που θα περιέχει τη λέξη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
Η ιστορία του Έθνους μας, ιστορία χιλιετιών, δεν πρέπει και δε μπορεί να κηλιδωθεί.
Ο υπερήφανος Ελληνικός λαός δεν θα το επιτρέψει και δεν θα ανεχθεί, άλλες χαμένες Πατρίδες.
Η καρδία της ΕΛΛΑΔΑΣ είναι η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και είναι ποτισμένη με ιδρώτα και αίμα Ελλήνων ηρώων.
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΊΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ.
Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
Συγχαρητήρια στους διοργανωτές της σημερινής μεγαλειώδους συγκέντρωσης, συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντας.
ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΖΕΙ. ΟΥΤΕ ΠΕΘΑΝΕ-ΟΥΤΕ ΝΑΡΚΩΘΗΚΕ. ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ.
ΖΗΤΩ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς.
 

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ Ε.Α.Α.(ΕΑΑΣ - ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ) Στο συλλαλητήριο της 4ης Φεβ.  2018 για την ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ.
 Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018

Συμμετοχή Παραρτήματος στο συλλαλητήριο της 4ης Φεβρουρίου

Την 21η Ιανουαρίου στην Θεσσαλονίκη έγινε η αρχή με τη μεγαλειώδη συγκέντρωση για το θέμα που εξελίσσεται στις ημέρες μας και αφορά στην ονομασία του κράτους των Σκοπίων (FYROM) με την συμμετοχή της Ε.Α.Α.Σ. και πολλών Παραρτημάτων της.
Η θέση της Ε.Α.Α.Σ. είναι μία και μοναδική. Καμιά ονομασία του υπόψη κράτους να μην περιέχει τη λέξη «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και σε οποιαδήποτε γλώσσα.
Tο Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος Ναυπλίου σε υλοποίηση της παραπάνω θέσης, καλεί τα μέλη του να μετάσχουν στο συλλαλητήριο της 4ης Φεβρουαρίου που θα γίνει στην Αθήνα.

Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος, να το δηλώσουν στο τηλέφωνο 6972664871 Καρυανός Ιωάννης, ΑΜΕΣΑ και οπωσδήποτε όχι αργότερα από την Παρασκευή 26 Ιαν. 2018, το μεσημέρι. Έχοντας τον συγκεκριμένο αριθμό επιθυμούντων να συμμετάσχουν, θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη βέλτιστη λύση για την μετακίνηση


Υγειονομική περίθαλψη συνταξιούχων (αποστράτων): Υπολογισμός επιπλέον ποσών που παρακρατήθηκαν

1.- Με την πληρωμή της σύνταξης του μηνός Δεκεμβρίου 2017, καταβλήθηκαν τα επιπλέον ποσά που παρακρατήθηκαν για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων. Θυμίζουμε ότι η παρακράτηση υπολογιζόταν επί του ποσού της βασικής σύνταξης και όχι επί του καταβαλλόμενου ποσού, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία.

2.- Δικαιούχοι είναι όσοι είχαν κύρια σύνταξη ή άθροισμα συντάξεων πάνω από 1.000,00€ μικτά.

3.- Για το δημόσιο και τους απόστρατους η επί πλέον παρακράτηση αναφέρεται για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι και τον Ιούνιο του 2016.

4.- Η μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης από 1-1-2013 μέχρι τον Ιούνιο του 2015 ήταν 4%, ενώ από τον Ιούλιο του 2015 είναι 6%.

5.- Ήδη από τον Ιούλιο του 2016 η κράτηση για την υγειονομική περίθαλψη υπολογίζεται σύμφωνα με το Ν.4387/2016 (από την καταβαλλόμενη σύνταξη αφαιρείται η κράτηση υπέρ Ε.Α.Σ. και το υπόλοιπο πολλαπλασιάζεται επί 6%. Καταβαλλόμενη: βασική σύνταξη + ΕΟΒ συζύγου - οι μειώσεις των τριών νόμων 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 - αναδρομικά Ν.4307/2014).

6.- Ο υπολογισμός του ποσού γίνεται ως εξής:............. Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018

ΕΠΙΣΚΕΨΗ Ε.Α.Α.Σ. ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ " ΠΟΤΑΜΙ"

Ανακοίνωση 31.01.2018
Γνωρίζεται στα μέλη της ΕΑΑΣ ότι το Δ.Σ. της Ένωσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα γραφεία πολιτικού κόμματος “ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ” στη Βουλή, στις 30 Ιανουαρίου 2018, στα πλαίσια των επαφών με τους πολιτικούς φορείς της χώρας. Την αντιπροσωπεία της ΕΑΑΣ δέχτηκε ο βουλευτής Ηρακλείου κ. Σπύρος Δαννέζης.
Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ, Αντγος ε.α. κ. Ροζής Βασίλειος εξέθεσε όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους ε.α. συναδέλφους.
Ο κ. Δαννέζης τήρησε υπεύθυνη στάση λέγοντας πως αν και το κόμμα του ανήκει στην αντιπολίτευση και θα μπορούσε να υποσχεθεί υλοποίηση των πάντων, τόνισε το δίκαιο των αιτημάτων μας και τη θετική στάση του κόμματος του αναλόγως και των δημοσιονομικών συνθηκών για την υποστήριξη των.
Για την Ε.Α.Α.Σ.
Ο Πρόεδρος

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 1.-Την 29η Ιανουαρίου 2018 οι Πρόεδροι των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών (Ε.Α.Α.Σ.-Ε.Α.Α.Ν.-Ε.Α.Α.Α.) συναντήθηκαν με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κύριο Πάνο Καμμένο. Στην συνάντηση έλαβαν μέρος ο Α/ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης Π.Ν. , ο Διευθυντής του ΥΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ Υποστράτηγος Ζαχαρίας Πρασσάκης και συνεργάτες του Υπουργού.
2.-Στην αρχή ο ΥΕΘΑ έκανε γνωστό το πρόγραμμά του για την αγορά των δανείων των εν ενεργεία και αποστρατεία Στελεχών των Ε.Δ. από Οργανισμό του ΥΕΘΑ , μάλλον από τον Α.Ο.Ο.Α., με σκοπό το κούρεμα και την μείωση του κόστους εξυπηρέτησης , επί του οποίου θα υπάρξουν λεπτομερείς ανακοινώσεις.

3.-Οι τρείς Πρόεδροι παρουσίασαν στον κ Υπουργό τα ακόλουθα οικονομικά θέματα :
α.-Επιστροφή των συντάξεων στο καθεστώς της 31-07-2012 και επιστροφή των υπολοίπων αναδρομικών. Ο κ. Υπουργός απήντησε ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες στο παρελθόν για την υλοποίηση των Αποφάσεων του ΣτΕ , πλην όμως το Υπουργείο Οικονομικών και οι Θεσμοί θεωρούν ότι με τον Ν.4307/2014 που έδωσε το 50% της διαφοράς έκλεισε το θέμα. Εξετάζει διάφορους τρόπους για απόδοση των χρημάτων, αλλά όχι βασιζόμενους στις Αποφάσεις του ΣτΕ. 
β.-Νόμος 4387/16 (Νόμος Κατρούγκαλου) με αιτήματα την αποσύνδεση των αποστράτων από τον ΕΦΚΑ και υπολογισμό των συντάξεων ως ειδικά μισθολόγια, τα ποσοστά αναπλήρωσης, το συνταξιοδοτικό των χηρών και την εξαίρεση του επιδόματος κινδύνου (πτητικά, υποβρυχιακά, αλεξιπτωτιστικά κ.λ.π.) από το πλαφόν των 2.000Ε. Ο κ. Υπουργός απήντησε ότι στην επιτροπή που έχει συγκροτήσει το ΥΕΘΑ για εξέταση του ασφαλιστικού/συνταξιοδοτικού θα περιληφθούν και εκπρόσωποι των 3 Ενώσεων. Η Επιτροπή αυτή σε σύντομο χρονικό διάστημα θα εισηγηθεί τις απαιτούμενες παρεμβάσεις στον Ν.4387/2016. 
γ.-Συνάντηση του Συντονιστικού Συμβουλίου με τον Πρωθυπουργό παρουσία των αρμοδίων Υπουργών ( ΥΕΘΑ, Οικονομικών, Εργασίας) , ώστε να αναπτυχθούν σε ανώτατο επίπεδο τα οικονομικά προβλήματα των Αποστράτων. Ο κ. ΥΕΘΑ συμφώνησε και εγνώρισε ότι θα μεσολαβήσει να γίνει η συνάντηση αυτή.
4.-Έγινε συζήτηση για τα Εθνικά θέματα και γενικότερα θέματα που απασχολούν τους Αποστράτους.
5.-Το Συντονιστικό Συμβούλιο και οι τρεις Ενώσεις Αποστράτων συνεχίζουν τον αγώνα τους για πλήρη απόδοση και του οφειλομένου υπολοίπου 50% των Αποφάσεων του ΣτΕ και για την συμμόρφωση με τις Αποφάσεις της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού