Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

Ηλεκτρονική αίτηση συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ για τις μειώσεις στην κύρια και επικουρική σύνταξη

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2018
Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, ανταποκρινόμενη άμεσα στην ανάγκη διευκόλυνσης των καθημερινών συναλλαγών των συνταξιούχων με τον Φορέα, θέτει από σήμερα σε λειτουργία, on line εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως που αφορά στις μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 του ν. 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη. 
Η εν λόγω αίτηση θα απευθύνεται προς τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή τους τομείς επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, από όπου λαμβάνει ο συνταξιούχος την κύρια/επικουρική σύνταξη, και αποσκοπεί πρωτίστως στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και στην αποφυγή σώρευσης αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων. 
Η on line εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό ιστότοπο του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνταξιούχους.
Αξίζει να επισημανθεί, ότι κυρίαρχος προσανατολισμός του Φορέα παραμένει η συνεχής και διαρκής βελτίωση των υπηρεσιών και των παροχών του προς τους πολίτες και η απλούστευση των διαδικασιών. .............. Διαβάστε περισσότερα εδώ  και εδώΣάββατο 20 Οκτωβρίου 2018

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αίτηση υπάρχει στο Γραφείο για τους ενδιαφερόμενους
ΑΙΤΗΣΗ-ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ
ΕΑΑΣ/ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ Ν.Σ.Κ.
ΠΡΟΣ : ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΙΤΗΣΗ-ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ
Του.........................
κατοίκου................................... με ΑΦΜ;...........................αριθμό
μητρώου συνταξιούχου..........................., τηλ:................ 
Είμαι στρατιωτικός συνταξιούχος, από στρατός Αξιωματικός του ΣΞ και λαμβάνω μηνιαία σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο. Οι δε συντάξιμες αποδοχές μου υπολογίζονται επί τη βάσει του ειδικού μισθολογίου των εν ενεργεία ομοιόβαθμων μου στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν 4024/2011 καθορίστηκε από 1/11/2011 το ύψος των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας ως εξής: Α) το επίδομα των εορτών Χριστουγέννων στο ποσό των 500 ευρώ, Β) το επίδομα των εορτών του Πάσχα στο ποσό των 250 ευρώ και Γ) το επίδομα αδείας στο ποσό των 250 ευρώ.
Με την υποπαράγραφο Γ 1 περίπτωση 1 του άρθρου πρώτου του Ν 4093/12 ορίστηκε χωρίς απολύτως ουδεμία αιτιολογία στην αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νόμου ότι: «1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, ΝΠΔΑ και ΟΤΑ καθώς και για τα ιιόνιιισ στελένη των Ενόπλων Αυνάιιεων και της Ελλιινιιαϊς Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώμ,ατος καταονούνται από 1/1/2013».
Επειδή η εν λόγω κατάργηση των ως άνω επιδομάτων συνιστά αδικαιολόγητη και αντισυνταγματική ρύθμιση, καθόσον με αυτήν θίγεται ο πυρήνας σημαντικών τακτικών μισθολογικών παροχών και ματαιώνεται το κοινωνικό κεκτημένο μου επί του αντίστοιχου περιουσιακού δικαιώματος και επομένως η πλήρης κατάργηση νομοθετημένων εισοδηματικών παροχών είναι απολύτως δυσανάλογη σε σχέση με τους επιδιωκόμενους από το νομοθέτη σκοπούς.
Επειδή η επιλεκτική μονομερής επιβάρυνση της κατηγορίας των μισθωτών και συνταξιούχων έναντι άλλων ομάδων πολιτών που φοροδιαφεύγουν, δημιουργεί άνιση μεταχείριση των διοικούμενων, η οποία όμως έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Συντάγματος και ιδίως αυτών των άρθρων 2 παρ. 1, 4,22 παρ. 4 και 5, 25 παρ. 1 και 4 και 88.
Επειδή η μεταβολή του ειδικού μισθολογικού μου καθεστώτος με μείωση των συντάξιμων αποδοχών μου δεν μπορεί να γίνει, αφενός χωρίς να συντρέχει σοβαρός λόγος δημοσίου συμφέροντος και, αφετέρου χωρίς να προκύπτει από συγκεκριμένα στοιχεία ότι η μείωση αυτή είναι αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού δημοσίου συμφέροντος και δεν μπορεί να αναπληρωθεί από άλλα μέτρα.
Επειδή οι προαναφερόμενες διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 (περίπτωση 1) του άρθρου πρώτου του Ν 4093/12 που κατήργησαν ολοσχερώς τα ως άνω επιδόματα είναι ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες ως αντίθετες αφενός προς την υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη του άρθρου 1 (εδάφιο α’) του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ) και αφετέρου προς τις διατάξεις του άρθρου 17 (παράγραφος 1 και 2) του Συντάγματος, δηλαδή προς διατάξεις που προστατεύουν “υφιστάμενα” περιουσιακά δικαιώματα (εμπράγματα και ενοχικά) των πολιτών για τους εξής λόγους:
Ι.α αα. Το άρθρο 1 (εδάφιο α|) του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ) που κυρώθηκε μαζί με τη σύμβαση με το άρθρο 1 του ν.δ. 53/1974 (Α 256) και έχει σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος αυξημένη (έναντι των κοινών νόμων) ισχύ ορίζει ότι: «πάν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδεϊς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας αυτού ει μη δια λόγους δημόσιας ωφέλειας και υπό τους προβλεπομένους υπό του νόμου και των γενικών αρχών του Διεθνούς δικαίου όρους».
Με τη διάταξη αυτή θεσπίζεται καταρχήν γενικός και απόλυτος κανόνας σύμφωνα με τον οποίο κατοχυρώνεται ο σεβασμός της περιουσίας του προσώπου, το οποίο μπορεί να τη στερηθεί μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας και υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος.
Στην έννοια της περιουσίας περιλαμβάνονται όχι μόνο τα εμπράγματα δικαιώματα, αλλά και τα δικαιώματα περιουσιακής φύσης και τα νομίμως κεκτημένα
οικονομικά συμφέροντα με συνέπεια να καλύπτονται από τη διάταξη αυτή και τα ενοχικής φύσης περιουσιακά δικαιώματα και ειδικότερα απαιτήσεις, είτε αναγνωρισμένες με δικαστική ή διαιτητική απόφαση, είτε απλώς γεννημένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία ότι μπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά.
Ενόψει όλων των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η ολοσχερής κατάργηση των επιδομάτων Χριστουγέννων Πάσχα και αδείας προσκρούει στη Συνταγματική υποχρέωση σεβασμού και Προστασίας της αξίας του ανθρώπου στις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας, στην προστασία της εργασίας καθώς και στις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις του άρθρου 1 (εδάφιο α’) του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ) Συνιστάται αδικαιολόγητη και αντισυνταγματική ρύθμιση με την οποία προσβάλλεται ο πυρήνας και ματαιώνεται το σχετικό μας περιουσιακό δικαίωμα για την καταβολή τους και κατά συνέπεια αντίκειται προδήλως στις προαναφερόμενες Συνταγματικές διατάξεις, τις οποίες κατάφωρα παραβιάζουν.
Επειδή ανήκουμε στην κατηγορία των «ειδικών μισθολογίων» που έχουμε υποστεί αλλεπάλληλες μειώσεις σε σχέση με άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων και οι Ν 4093/2012 και 4307/2014 που επέφεραν τις μειώσεις αυτές στις συντάξιμες αποδοχές μου έχουν κριθεί με τις υπ’ αριθμ. 2192/2014 και 1128/2016 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας ότι προσκρούουν σε βασικές διατάξεις του Συντάγματος και ιδιαίτερα στην αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε συνδυασμό με τη σπουδαιότητα και την επικινδυνότητα της εργασίας που παρείχα, όσο ευρισκόμουν στην ενέργεια.
Επειδή οι πάσης φύσεως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές μου συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων αυτών δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
Επειδή, εν όψει όλων των ανωτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να μου καταβάλει, αναδρομικά από 1-1-2016 μέχρι σήμερα, τα επιδόματα εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας, που καταργήθηκαν με την αντισυνταγματική διάταξη της Υποπαραγράφου Γ.1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) και δη:
1. Επίδομα Πάσχα 2016 250 ευρώ
2. Επίδομα αδείας 2016 . 250 ευρώ
3. Επίδομα Χριστουγέννων 2016 500 ευρώ
4. Επίδομα Πάσχα 2017 250 ευρώ
5. Επίδομα αδείας 2017 250 ευρώ
6. Επίδομα Χριστουγέννων 2017 500 ευρώ
7. Επίδομα Πάσχα 2018 250 ευρώ
8. Επίδομα αδείας 2018 250 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 2.500 ΕΥΡΩ
Επειδή, σύμφωνα με τα παραπάνω η διάταξη της Υποπαραγράφου Γ.1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 είναι αντισυνταγματική και αντίθετη με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με τις οποίες η Διοίκηση οφείλει να συμμορφωθεί.
Επειδή, η ανωτέρω διάταξη είναι ανίσχυρη και έχει ακυρωθεί.
Επειδή, το Συμβούλιο Σας είναι αρμόδιο να αναγνωρίσει την απαίτησή μου. Επειδή, τα ποσά αυτά δεν τα καταβάλλει το αντίδικο, παρά τις συνεχείς οχλήσεις μου και διαμαρτυρίες μου.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Α. Να μου επιστραφούν νομιμοτόκως, ως αχρεωστήτως και παρανόμως παρακρατηθέντα, αναδρομικά από 1/1/2016 τα ποσά αυτά που αφορούν τα επιδόματα εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας που καταργήθηκαν με ' την αντισυνταγματική διάταξη της Υποπαραγράφου Γ.1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, τα οποία ανέρχονται συνολικά στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €)
Β. Να επανέλθουν τα επιδόματα εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας, όπως αυτά καθορίστηκαν την 1/11/2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4024/2011.
Υπογραμμίζεται, ότι η αίτησή μου έχει θέση όχλησης για κάθε νόμιμη συνέπεια, περιλαμβανόμενης και της έναρξης της τοκοφορίας και της διακοπής παραγραφής κατά το άρθρο 143 περ. γ' του ν. 4270/2014.
Αθήνα, / / 2018
Ο αιτών

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018

Διήμερη Εκδρομή Παραρτήματος Ναυπλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού

Πραγματοποιήθηκε 13&14 Οκτωβρίου 2018, διήμερη εκδρομή που οργάνωσε το Παράρτημα Ναυπλίου σε Καλάβρυτα – Μονές Μεγάλου Σπηλαίου & Αγίας Λαύρας  και Σπήλαιο Λιμνών.
Την 1η ημέρα αναχωρήσαμε από το Ναύπλιο για ΔΙΑΚΟΠΤΟ,


όπου και επιβιβαστήκαμε στον Οδοντωτό για ένα μαγευτικό ταξίδι μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού όπου θαυμάσαμε το πράσινο, τα πλατάνια και τα τρεχούμενα νερά.

Κάναμε μικρή στάση στη ΖΑΧΛΩΡΟΥ για λίγες φωτογραφίες

και τέλος φτάσαμε στα  ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, σε υψόμετρο 750μ. στη σκιά του Χελμού. Εκεί γευματίσαμε και τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο μας.

Νωρίς το απόγευμα επισκεφτήκαμε τη Μονή του ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ, το οποίο βρίσκεται «κολλημένο» πάνω σε βράχο, σε τοπίο με σπάνια ομορφιά και πήραμε το γλυκό μας σε ένα μπαλκόνι πάνω από το φαράγγι του Βουραϊκού.

Επιστρέψαμε στα Καλάβρυτα και το βράδυ δειπνήσαμε σε τοπική ταβέρνα, την οποία και «ξεσηκώσαμε» με τα τραγούδια και τον χορό μας.

Την 2η ημέρα επισκεφτήκαμε το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΏΜΑΤΟΣ, το οποίο στεγάζεται στο κτήριο του παλιού Δημοτικού Σχολείου.

Κατόπιν, την ιστορική Μονή της ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ με το λάβαρο της ορκωμοσίας των αγωνιστών του 1821.

Επόμενη στάση στον ΤΟΠΟ ΘΥΣΙΑΣ, σαν ελάχιστο φόρο τιμής στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας.

Τέλος, ξεναγηθήκαμε στο ΣΠΗΛΑΙΟ των ΛΙΜΝΩΝ

και γευματίσαμε στο ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ, ορεινό χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά σε υψόμετρο 697μ. πάνω από το πανέμορφο πλατανόδασος των πηγών του Αροάνιου ποταμού.

Όλοι μας συμμετείχαμε με πολύ καλή διάθεση και μεγάλη όρεξη για να απολαύσουμε τις ομορφιές και να μάθουμε την ιστορία της περιοχής.   Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 45/18 - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΠΑΣΧΑ)

                                                                                                                10 Οκτωβρίου 2018
Αναφορικά με το θέμα της καταβολής ή μη των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, τα οποία έχουν καταργηθεί από 1-1-2013 με το Ν 4093/2012, θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση που να επιλύει το ζήτημα της συνταγματικότητας αυτής της περικοπής για τα ειδικά μισθολόγια. Όσες θετικές δικαστικές αποφάσεις έχουν μέχρι σήμερα εκδοθεί αφορούν άλλη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων και όχι αυτή των ειδικών μισθολογίων που ανήκουν οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι.
Μάλιστα έχει διατυπωθεί σχετικό προδικαστικό ερώτημα μετά την υπ' αριθμ. 989/2017 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3900/2010, και η αγωγή για τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα έχει εισαχθεί στην Επταμελή σύνθεση του ΣΤ Τμήματος του ΣτΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 5, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989 υπό τον τίτλο 'Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικράτειας λόγω της σπουδαιότητάς της. Εκκρεμεί δε η έκδοση απόφασης.
Κατά συνέπεια, και εις αναμονή της δημοσίευσης της αποφάσεως της Επταμελούς Συνθέσεως του ΣΤ Τμήματος του ΣτΕ, οι συνάδελφοι δεν χρειάζεται να προστρέξουν για άσκηση σχετικής αγωγής και μάλιστα μέχρι την 31-12-2018. Μπορούν οι ίδιοι αδαπάνωςνα καταθέσουν σχετική αίτηση για την καταβολή τους, απευθείας στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους διακόπτοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την παραγραφή των αξιώσεών τους.
Mε νέα άμεση ανακοίνωση της η ΕΑΑΣ θα κοινοποιήσει σχετικό υπόδειγμα αίτησης, το οποίο συντάσσεται ήδη από αυτή, για συμπλήρωση και υποβολή στο Νομικό Συμβούλιο. 
Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ
Ο Πρόεδρος 
Αντγος ε.α. Ροζής Βασίλειος

Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 44 (ΑΦΟΡΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ)

Anak

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 43 (ΑΦΟΡΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΕΚΟΕΜΣ)

 Αθήνα 4 Οκτ.2018
Η ΕΑΑΣ  με την υπ/ αρ.40/18 ανακοίνωση της 21 Σεπ. 2018, ανακοίνωσε στα μέλη της ότι με σχετική απόφαση του ΔΣ/ΜΤΣ, αποφασίσθηκε η μείωση του επιτοκίου από 6%, σε 1,5% για εφάπαξ καταβολή και σε 2,5% για καταβολή με δόσεις σε  όσους για κάποιο λόγο, έπρεπε να επιστρέψουν χρήματα από τη καταβολή μερισμάτων.
Στην ίδια ανακοίνωση  γράφαμε ότι <<,  Η ΕΑΑΣ διά των εκπροσώπων της στη ΔΕ/ΕΚΟΕΜΣ θα εισηγηθεί τη λήψη ανάλογης απόφασης για μείωση των επιτοκίων για την επιστροφή μερισμάτων σε αυτό, …και θα σας ενημερώσει σχετικά.>>.
Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η ΔΕ/ΕΚΟΕΜΣ στη τελευταία συνεδρίαση της αποφάσισε την αντίστοιχη μείωση των επιτοκίων.
Τέλος θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τα μέλη μας ότι, το ΔΣ/ΕΑΑΣ θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα , μεθοδικότητα και χωρίς επάρσεις, για ότι καλό επιτυγχάνεται, τις προσπάθειες του με στόχο τη βελτίωση, σε όλους τους τομείς, της κατάστασης των αποστράτων, με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο.
 Γρ. Τύπου ΕΑΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 42 (ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΑΑΣ
Γίνεται γνωστό στα μέλη της ΕΑΑΣ ,ότι λόγω της εκπρόθεσμης κοινοποίησης του παρακάτω εγγράφου σε αυτήν, οι  δικαιούμενοι να υποβάλουν τα στοιχεία ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ μέχρι 30 Οκτωβρίου 2018.

Trapeza 1Trapeza 2

Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών βάζει ακόμη ένα όπλο στη φαρέτρα του

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, με γνώμονα την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού, για την υλικοτεχνική αναβάθμιση των Στρατιωτικών Νοσοκομείων.

Στο πλαίσιο αυτό, το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) προμηθεύτηκε καινούργια συσκευή Οπτικής Τομογραφίας [Optical Coherence Tomography (OCT)], υψηλής ταχύτητας σάρωσης και καλύτερης ευαισθησίας σήματος, η οποία εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στο Οφθαλμολογικό Τμήμα.

Η νέα συσκευή, έχει τη δυνατότητα λήψης πολλαπλών οπτικών τομών σχεδόν όλων των ανατομικών στοιχείων χωρίς ακτινοβολία, αναίμακτα και με απεριόριστη επαναληψιμότητα. Με αυτόν τον τρόπο, πραγματοποιείται διάγνωση σε παθήσεις όπως είναι της ωχράς κηλίδας, του οπτικού δίσκου, αγγειακά νοσήματα αμφιβληστροειδούς κ.λπ.

Αντίστοιχες στοχευμένες δράσεις αναβάθμισης των υγειονομικών παροχών, συνεχίζονται αμείωτα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία που δίνει το Γενικό Επιτελείο Στρατού στη Μέριμνα για το προσωπικό του.


(Πηγή: onalert.gr)