Τοπικό Συμβούλιο


                           Τοπικό Συμβούλιο                                             

Τχης (ΠΖ) ε.α.          Ιωαννίδης Γεώργιος, Πρόεδρος
Ταξχος (ΜΧ) ε.α.      Καταβούτας Βασίλειος, Αντιπρόεδρος
Ανχης (ΜΧ) ε.α.        Καρυανός Ιωάννης, Μέλος
Ανθστής (ΥΓ) ε.α.     Μαρκούλη Τάνια, Μέλος
Ανθνμος ΕΛΑΣ ε.α.   Μερζιώτης Ιωάννης, Μέλος

        Διατελέσαντες Πρόεδροι ΕΑΑΣ Ν. Αργολίδας 
     Ταξχος (ΜΧ) ε.α. Σύριος Κων-νος                        Από  ιδρύσεως 1972 έως 31-12-1988
Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Μανουσάκης Γεώργιος                Από 01-01-1989 έως 31-12-2005
 Υπτγος (ΠΒ) ε.α. Βελιζιώτης Παναγιώτης               Από 01-01-2006 έως 31-07-2014
                                   Σχης (ΜΧ) ε.α. Οικονόμου Κων-νος                Από 01-08-2014 έως 31-07-2020                               Ταξχος ( ΠΖ ) ε.α. Διολίτσης Πέτρος                  Από 21-2-2021 έως 31-8-2023