Δικαιολογητικά ταυτότητας ΕΑΑΣΔικαιολογητικά Εγγραφής Μέλους & Έκδοσης Ταυτότητας ΕΑΑΣ

1. Δικαιολογητικά για όλες τις Περιπτώσεις          
        α. Αίτηση (χορηγείται από το  Παράρτημα της Ε.Α.Α.Σ.)
        β. Φ/Α Αστυνομικής Ταυτότητος                                                                                                           
γ. Φωτογραφίες (2) ταυτότητος έγχρωμες (είτε με στολή είτε με πολιτικά), διαστάσεων 2.5X2,5 εκ. πρόσφατες. 

2. Επιπλέον Δικαιολογητικά κατά Περίπτωση για ΤΑΚΤΙΚΑ MEΛΗ
        α. Για Αξιωματικούς ε.α. (Στρατού, τ. Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ):
             - Εγκύκλιος Αποστρατείας ή Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου ή ΦΕΚ Αποστρατείας      
        β. Για Αξιωματικούς ε.α. τ. Χωροφυλακής - ΕΛ.ΑΣ. που τους ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ υπέρ ΕΑΑΣ από το ΜΤΣ :
             - Απόφαση ΜΤΣ χορηγήσεως Μερίσματος ή Αναλυτικό Φύλλο Ενημέρωσης Μερισματούχου ΜΤΣ ή Βεβαίωση ΜΤΣ, από τα οποία να φαίνεται ή να προκύπτει η κράτηση υπέρ ΕΑΑΣ
        γ. Για Αξιωματικούς ε.α. τ. Χωροφυλακής - ΕΛ.ΑΣ που ΔΕΝ τους ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ υπέρ ΕΑΑΣ από το ΜΤΣ:
             - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 και Ν.2690/99 στην οποία να Δηλώνουν ότι επιθυμούν να γίνουν μέλη της ΕΑΑΣ και να τους γίνεται κράτηση υπέρ ΕΑΑΣ από το ΜΤΣ σύμφωνα με το Υπόδειγμα – Έντυπο (χορηγείται από το Παράρτημα της Ε.Α.Α.Σ.)

3. Επιπλέον Δικαιολογητικά κατά Περίπτωση για ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΛΗ.
        α. Για Σύζυγο ή Τέκνα Αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. Στρατού, τα οποία Δικαιούνται Συντάξεως:
              - Ταυτότητα που εκδόθηκε από την ΕΑΑΣ του εκλιπόντος Αξκού ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 και Ν.2690/99 ότι έχει απολεσθεί ή ότι έχει παραδοθεί.  
              - Πράξη απονομής συντάξεως ή Συνταξιοδοτική Πράξη από το ΓΛΚ
             - Απόφαση ΜΤΣ χορηγήσεως Μερίσματος ή Αναλυτικό Φύλλο Ενημέρωσης Μερισματούχου ΜΤΣ ή Βεβαίωση ΜΤΣ που να φαίνεται ή να προκύπτει η κράτηση υπέρ ΕΑΑΣ
        β. Για Σύζυγο ή Τέκνα Αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. τ. Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ, τα οποία Δικαιούνται Συντάξεως και λαμβάνουν Μέρισμα από ΜΤΣ:
              - Ταυτότητα που εκδόθηκε από την ΕΑΑΣ του εκλιπόντος Αξκού ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 και Ν.2690/99 ότι έχει απολεσθεί ή ότι έχει παραδοθεί.
              - Πράξη απονομής συντάξεως ή Συνταξιοδοτική Πράξη από το ΓΛΚ
              - Απόφαση ΜΤΣ χορηγήσεως Μερίσματος ή Αναλυτικό Φύλλο Ενημέρωσης Μερισματούχου ΜΤΣ ή Βεβαίωση ΜΤΣ που να φαίνεται ή να προκύπτει η κράτηση υπέρ ΕΑΑΣ ή σε περίπτωση που από το ΜΤΣ ΔΕΝ τους γίνεται κράτηση υπέρ ΕΑΑΣ τότε υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 και Ν.2690/99 στην οποία να Δηλώνουν ότι επιθυμούν να γίνουν μέλη της ΕΑΑΣ και να τους γίνεται κράτηση  από το ΜΤΣ σύμφωνα με το Υπόδειγμα – Έντυπο (χορηγείται από το Παράρτημα της Ε.Α.Α.Σ.)
        γ. Για Τέκνα Αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. (Στρατού, τ. Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ), όταν η Σύζυγος του εκλιπόντος Αξκου ΔΕΝ είναι εν ζωή και ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΙΣΜΑ από το ΜΤΣ
              - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 και Ν.2690/99 στην οποία να Δηλώνεται «ότι δεν ζει η Μητέρα» (Σύζυγος του εκλιπόντος Αξκού) και «ότι είναι νόμιμο τέκνο του Αποβιώσαντος Αξιωματικού ε.α. που τα Στοιχεία του αναγράφονται στις θέσεις (53) έως και (60) της αίτησης»
                       - Ταυτότητα που εκδόθηκε από την ΕΑΑΣ του εκλιπόντος Αξκού ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 και Ν.2690/99 ότι έχει απολεσθεί ή ότι έχει παραδοθεί.

              - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 και Ν.2690/99 στην οποία να Δηλώνεται ότι «Επιθυμώ την εγγραφή μου στην ΕΑΑΣ ως Προαιρετικό Μέλος και εντός του διμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου κάθε έτους θα καταβάλω το χρηματικό ποσό το οποίο μου αντιστοιχεί, στο ταμείο της ΕΑΑΣ ή του Παραρτήματος στο οποίο είμαι εγγεγραμμένος, καθώς και ότι αναγνωρίζω το δικαίωμα στην ΕΑΑΣ να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της αιτήσεώς μου, για την αναζήτηση και ενημέρωσή μου για την οφειλή, καθώς και την ενημέρωση των Στρατιωτικών Υπηρεσιών για τη μη ισχύ της εκδοθείσας ταυτότητας»
        δ. Για Αξιωματικούς - Αθστές ε.α. Στρατού ή ΕΛ.ΑΣ που έχουν Αποστρατευτεί με Αίτησή τους και ΔΕΝ τους ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ υπέρ ΕΑΑΣ από το ΜΤΣ ή ΔΕΝ Λαμβάνουν Σύνταξη και Μέρισμα.
             - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 και Ν.2690/99 στην οποία να Δηλώνεται ότι «Επιθυμώ την εγγραφή μου στην ΕΑΑΣ ως Προαιρετικό Μέλος και εντός του διμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου κάθε έτους θα καταβάλω το χρηματικό ποσό το οποίο μου αντιστοιχεί, στο ταμείο της ΕΑΑΣ ή του Παραρτήματος στο οποίο είμαι εγγεγραμμένος, καθώς και ότι αναγνωρίζω το δικαίωμα στην ΕΑΑΣ να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της αιτήσεώς μου, για την αναζήτηση και ενημέρωσή μου για την οφειλή, καθώς και την ενημέρωση των Στρατιωτικών Υπηρεσιών για τη μη ισχύ της εκδοθείσας ταυτότητας» 

4. Επιπλέον Δικαιολογητικά σε περίπτωση Επανέκδοσης ταυτότητας ΕΑΑΣ λόγω Αλλαγής Στοιχείων ή Απώλειας ή Ανανέωση Ετήσιας Εισφοράς Προαιρετικού Μέλους: (Με τον όρο «Αλλαγή Στοιχείων» εννοείται π.χ. η αλλαγή Αστ. Ταυτότητας ή της Διεύθυνσης Διαμονής ή των Αριθμών Τηλεφώνων κ.λπ.)
             - Βεβαίωση δήλωσης απώλειας από Αστ. Τμήμα. (Υποβάλλεται σε περίπτωση που Δηλωθεί Απώλεια ή Κλοπή).
             - Απόδειξη κατάθεσης της ετήσιας εισφοράς (Υποβάλλεται ΜΟΝΟ σε περίπτωση που η ετήσια εισφορά ΔΕΝ κατατεθεί στην ΕΑΑΣ (Κεντρικά Γραφεια ή σε κάποιο Παράρτημα) αλλά σε κάποιο πιστωτικό οργανισμό)
             - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 και Ν.2690/99 (Υποβάλλεται μόνο μια φορά και μόνο από τα Προαιρετικά Μέλη που καταβάλλουν ετήσια εισφορά και η αρχική αίτηση εγγραφής τους, είχε υποβληθεί πριν την 01-03-2015) στην οποία να Δηλώνεται ότι «Ως ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ της ΕΑΑΣ θα καταβάλλω εντός του διμήνου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου κάθε έτους το χρηματικό ποσό το οποίο μου αντιστοιχεί, στο ταμείο της ΕΑΑΣ ή του Παραρτήματος στο οποίο είμαι εγγεγραμμένος, καθώς και ότι αναγνωρίζω το δικαίωμα στην ΕΑΑΣ να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της αιτήσεώς μου, για την αναζήτηση και ενημέρωσή μου για την οφειλή, καθώς και την ενημέρωση των Στρατιωτικών Υπηρεσιών για τη μη ισχύ της εκδοθείσας ταυτότητας»